Direct naar content
IBS - Capital Allies
  1. IBS Asset Management BV (activiteiten op het gebied van vermogensbeheer en fiduciair management in Nederland)
  2. IBS Direct Investments BV (activiteiten op het gebied van private equity)
  3. IBS Corporate Finance BV (activiteiten op het gebied van corporate finance)
  4. IBS Fund Management BV (beheer van beleggingsfondsen)

Op deze wijze zijn alle activiteiten van IBS helder ondergebracht in een aparte vennootschap. Een Raad van Commissarissen houdt toezicht op alle hier genoemde vennootschappen.

Jacco Rijnbeek, Harold Knebel, Tim Timmermans, Ferry van der Wurf en Hans Betlem zijn met hun persoonlijke holding aandeelhouder in IBS Capital Management BV. Zij voeren vanuit die betrokkenheid de titel partner. Daarnaast kent IBS Capital Management BV twee minderheidsaandeelhouders die niet operationeel betrokken zijn. 

De Raad van Commissarissen bestaat uit Thomas van Rijckevorsel, Hein Hooghoudt en voorzitter Willem Bröcker.

ISAE

IBS Asset Management BV  beschikt over een ISAE 3402 Type II verklaring. Dit staat voor International Standard on Assurance Engagements nummer 3402, een richtlijn voor de certificering van de interne beheersing van de processen in dienstverlenende organisaties. Het beschrijft de beheersdoelstellingen en beheersmaatregelen. De verklaring heeft ook betrekking op relevante IT processen, systemen en applicaties. Een accountant toetst of deze ook effectief zijn.

Toezichthouders

IBS Asset Management BV heeft een beleggingsonderneming vergunning van de AFM. Het eigen vermogen van IBS Asset Management BV is ruim toereikend om doorlopend aan de kapitaalvereisten van DNB te voldoen. Ook de andere IBS vennootschappen zijn voldoende gekapitaliseerd.

De medewerkers die aangesloten zijn bij de VBA, de Vereniging voor Beleggingsprofessionals, en/of het Dutch Security Institute (DSI), zijn gebonden aan de daar geldende gedragscodes. De meeste medewerkers zijn DSI en VBA gecertificeerd.

Al onze medewerkers zijn onderworpen aan een interne insiderregeling met daarin regels voor privébeleggingen en belangenconflicten. Ook hebben alle medewerkers de Bankierseed afgelegd waarin wordt verklaard de functie integer en zorgvuldig uit te oefenen.

We zijn aangesloten bij het financiële klachteninstituut Kifid en aanvaarden uitspraken van de Geschillencommissie als bindend.

IBS Fund Mangement BV heeft een AIFMD vergunning van de AFM conform artikel 2:65 Wet op het Financieel Toezicht. Alle door IBS Fund Management BV beheerde beleggingsinstellingen zijn geregistreerd bij de AFM.

Jaarrekening

Het jaarverslag stellen wij op in overeenstemming met de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving (‘Dutch GAAP’). De jaarstukken worden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel, waar de stukken voor iedereen raadpleegbaar zijn.

Geen eigen handelsportefeuille

IBS Asset Management BV heeft geen eigen handelsportefeuille en neemt niet zelf posities in uit handelsoverwegingen. IBS Asset Management BV handelt enkel voor rekening en risico van klanten.

Beloningsbeleid

Wij hanteren een beheerst en genderneutraal beloningsbeleid dat voldoet aan de Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen. Er is geen relatie tussen behaalde rendementen, genomen risico en hoogte van variabele beloningen. Variabele beloningen kennen wettelijk beperkte maxima.

Verder houden we rekening met duurzaamheid en de daaraan verbonden risico’s. Deze duurzaamheidsrisico’s hebben zowel betrekking op IBS zelf, onze medewerkers, het beleggingsbeleid en onze klanten. De mate waarin deze duurzaamheidsrisico’s worden beheerst heeft invloed op een deel van de variabele beloning van onze medewerkers.  Op deze manier willen wij een positief effect creëren op het nastreven van duurzaamheid. Deze variabele beloning past binnen de kaders van de Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen. Lees meer hoe wij duurzaamheidsrisico’s integreren in ons beloningsbeleid.

Privacy

Onze dienstverlening berust op vertrouwen. Vertrouwen dat we goed naar je luisteren, vertrouwen dat we je informatie inzetten voor de beste dienstverlening én het vertrouwen dat wij je persoonsgegevens zodanig verwerken dat je privacy gewaarborgd is. Dit is onlosmakelijk verbonden met onze missie: het zijn van de best mogelijke medestander. In onze privacyverklaring leggen we uit hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens.

Best Execution Policy

Beleggingsondernemingen zoals IBS Asset Management zijn wettelijk verplicht om voldoende maatregelen te nemen, zodat bij het uitvoeren van orders van een klant het best mogelijke resultaat behaald wordt. Deze verplichting heet Best Execution verplichting. In onze Best Execution Policy leggen wij uit hoe wij invulling geven aan deze verplichting. Daarnaast geven wij in dit kader ieder jaar een overzicht van de door ons gebruikte handelsplaatsen.

Belangenconflicten

In het kader van (potentiële) belangenconflicten melden wij dat IBS Asset Management BV in haar dienstverlening ook beleggingsinstellingen, beheerd door IBS Fund Management BV, aan klanten kan adviseren, mits ze voor deze klanten geschikt zijn. IBS Asset Management BV en IBS Fund Management BV hebben maatregelen getroffen om dit potentiële belangenconflict te beheersen.

Heb je een klacht?

Wij streven naar tevreden klanten. Ben je niet tevreden over onze dienstverlening ? Vertel het ons, dan zoeken we naar een passende oplossing. Je leest hier hoe je een klacht kunt melden.

Brug